​1. Поднаправление Международно сътрудничество (ПМС) - обща информация

      Мисия: ПМС осъществява връзката и взаимодействието на Русенския университет с неговата външна среда в международен план чрез управление на международните контакти и партньорства и международната комуникация на университета.
Ръководни принципи: ПМС осъществява своята дейност в съответствие с най-актуалните програмни документи на ЕС в сферата на образованието, науката и изследванията на базата на отвореност, сътрудничество, диалог и готовност за промяна в съответствие с изискванията на външната среда.
       Цели:
  • Непрекъснато утвърждаване на международния имидж и престиж на Русенския университет.
  • Поддържане и развитие на съществуващите международни партньорства на университета.
  • Разширяване на спектъра от междуинституционални взаимодействия на университета в международен план.
  • Популяризиране и насърчаване на възможностите за квалификация, преквалификация и личностно развитие на академичния състав чрез специализации, участия в семинари и др., финансирани по международни програми (извън осъществяваните по програма Еразъм). 
  • Разширяване на спектъра от международни инициативи на университета.

2. Двустранни и многостранни договори и споразумения​


Русенски университет „Ангел Кънчев" е търсен и ценен партньор, както в Европа, така и в света. Доказателство за това са сключените  договори за сътрудничество и меморандуми за разбирателство с институции от 31 държави. Към 1.09.2022 г. Русенски университет "Ангел Кънчев" има активни 127 международни договори за сътрудничество с образователни институции и компании от 31 страни. Повечето договори са безсрочни, които показва голямото доверие от страна на партньорите от цял свят, че институцията ще изпълни поетите задължения.

ДържаваБрой договори
1Азърбайджан2
2Армения
2
3Беларус
2
4Великобритания
1
5Виетнам
8
6Германия
2
7Грузия
3
8Италия
1
9Испания
2
10Казахстан
9
11Киргизстан
3
12Китай
7
13Косово
1
14Македония
2
15Малайзия
1
16Молдова
3
17Монголия
1
18Полша
2
19Португалия
1
20Румъния
19
21Русия
18
22САЩ
1
23Словакия
2
24Словения
1
25Таджикистан
3
26Турция
13
27Узбекистан
3
28Украйна
11
29Унгария
1
30Франция
1
31Чехия
1
  
Общо31 страни127